top of page
Logos-ACTIVA-Departamentos-RGB_Idiomas1-
LOGO ACTIVO.png

Dende o curso 2014-2015 o Colexio Possumus é un centro Plurilingüe e Pluriinfantil dende o ano 2017, formando parte da Rede de Centros Plurilingües de Galicia.

 

O plurilingüismo conleva o uso do español, galego e inglés cunha distribución horaria equitativa no horario do currículo escolar e que farase dun xeito gradual, comezando co primeiro curso da etapa ata o final da mesma, así afectará de maneira progresiva ao alumnado. Co noso compromiso de ofrecer os nosos alumnos/as mellores oportunidades de aprendizaxe, impártese en lingua inglesa un cuarto do horario das materias non lingüísticas. 

O noso Plan Plurilingüe é o seguinte:

 

Educación Infantil:

 

3º Ed. Infantil: Educación Artística

4º Ed. Infantil: Educación Artística

5º Ed. Infantil: Educación Artística

 

Educación Primaria:

 

1º Ed. Primaria: Educación Artística e Ciencias da Natureza

2º Ed. Primaria: Educación Artística 

3º Ed. Primaria: Educación Artística 

4º Ed. Primaria: Educación Artística 

5º Ed. Primaria: Educación Artística 

 

Educación Secundaria:

 

1º Ed. Secundaria: Educación Artística

2º Ed. Secundaria: Programación

3º Ed. Secundaria: Educación Artística

 

 

Ademais, contamos con profesores nativos, auxiliares de conversa, que están presentes nas sesións de lingua inglesa, así como tamén nas sesións de materias plurilingües, onde practícase a destreza oral e reforzan as súas habilidades na expresión e comprensión oral.

 

Seguindo o noso obxectivo de potenciar a calidade e a variedade de idiomas dentro do colexio ofertamos ademais:

 

  • Actividades extraescolares en inglés con profesor nativo para tódalas idades.

 

  • “Stotytelling” para os máis cativos. Os alumnos/as de Ed. Infantil e os primeiros cursos de Ed. Primaria desfrutan de sesións de contacontos en inglés; o profesorado especialista capta o interese dos máis pequenos cunha narrativa sinxela que lles axuda a ampliar o vocabulario e mellorar o oído estimulando o coñecemento da lingua inglesa.

 

  • Participamos no Programa Municipal de Inmersión en Lingua Inglesa e no Programa de actividades de Inmersión en Lingua Inglesa “English Week”.

 

  • Ofrecemos os nosos alumnos/as a posibilidade de pasar estadías en Reino Unido ou Irlanda, con familia ou residencias, cun programa de clases durante as mañás e actividades culturais no tempo de lecer onde os alumnos/as poderán non só mellorar notablemente a súas destrezas en lingua inglesa, senón tamén aprender como viven noutras culturas e a coñecerse a si mesmos.

 

  • Formamos os nosos alumnos/as para obter titulacións oficiais de Cambridge, estas titulacións son aceptadas por máis de 20.000 organizacións e todo o mundo e facilitan o acceso a estudos superiores, melloran as oportunidades laborais e grazas a un extenso recoñecemento internacional, incrementan as opción de mobilidade académica e laboral. 

 

  • Ofrecemos a posibilidade os nosos alumnos/as de secundaria de formarse para acceder o Bacharelato Dual Internacional.

Since 2014 Possumus School is a multilingual center, being part of the Network of Multilingual Schools in Galicia.

 

Multilingualism implies the use of Spanish, Galician and English with an equal time distribution in the school curriculum schedule and that will be done in a gradual way, beginning with the first course of the stage until the end of it, like this will progressively affect students. With our commitment to offer our students the best learning opportunities, a quarter of the non-linguistic subjects schedule is taught in English.

Our Multilingual Plan is the following:

 

Pre-school Education:

 

3rd Pre-school Ed.: Art

4th Pre-school Ed.: Art 

5th Pre-school Ed.: Art 

 

Primary Education:

 

1st Primary Ed.: Art and Science

2nd Primary Ed.: Art

3rd Primary Ed.: Art 

4th Primary Ed.: Art 

5th Primary Ed.: Art 

 

Secondary Education:

 

1st Secondary Ed.: Art 

2nd Secondary Ed.: Computer Technology (ICT)

3rd Secondary Ed.: Art 

 

 

In addition, we have native teachers (language assistants) who attend English lessons, as well as multilingual subjects’ lessons, where oral skills (oral expression and comprehension) are practiced and reinforced.

 

Following our aim of promoting the quality and variety of languages ​​in the school, we also offer:

 

Extracurricular activities in English with a native teacher for all ages.

“Storytelling” for pre-school education students and 1st Primary Ed; students enjoy storytelling sessions in English; the specialist teaching staff captures the interest of the little ones with a simple narrative that helps them to expand the vocabulary and improve their oral skills by stimulating the knowledge of the English language.

 

• We participate in the English Language Immersion Municipal Program and in the Immersion Activities Program in English language “English Week”.

 

• We offer our students the possibility to spend mini-stays in the United Kingdom or Ireland, with family or residences, with a program of classes in the mornings and cultural activities in the afternoons where students can not only improve their English language skills, but also learn how people live in other cultures and to know themselves.

• We train our students to obtain official Cambridge degrees, these degrees are accepted by more than 20,000 organizations around the world and help them to access to higher education, improve job opportunities and thanks to an international recognition, increase the choice of academic and labour mobility.

 

• We offer the possibility of our high school students (Secondary Education) to train them to access to the International High School Degree.

bottom of page